• Tên đồ án tốt nghiệp:
    Bảo tàng 1986 
    Nguyen Anh NhungMã số tự chọn: AN-0608
  • Sinh viên: Nguyễn Anh Nhung
    Giáo viên hướng dẫn: ThS.KTS Nguyễn Đức Vinh
    Đại học Xây dựng Hà Nội