LoaThanh2017_Nhat_4

SV: Tăng Vĩnh Anh Duy – Đại học Kiến trúc TPHCM
GV: TS.KTS Phạm Phú Cường