LoaThanh2016_07

Sinh viên: Nguyễn Trọng Phi
GVHD: ThS.KTS Giang Ngọc Huấn
Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng