• Tên đồ án tốt nghiệp:
    Làng nông nghiệp ven đô 
    FD-2612Mã số tự chọn: FD-2612
  • Sinh viên: Ngô Trường Đăng Quang
    Giáo viên hướng dẫn: TS.KTS. Nguyễn Anh Tuấn
    ĐH Bách khoa Đà Nẵng