• Tên đồ án tốt nghiệp:
    Lavender Spa 
    No Name 62Mã số tự chọn:
  • Sinh viên: Hoàng Thị Mai
    Giáo viên hướng dẫn: KTS. Nguyễn Thế Lương
    ĐH Kiến trúc Hà Nội