LoaThanh2016_06

Sinh viên: Nguyễn Bình Vĩnh Đức
GVHD: ThS.KTS Hà Anh Tuấn
Đại học Kiến trúc TP.HCM