• Tên đồ án tốt nghiệp:
    Nhà Nguyện Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai
    Dinh Van TuanMã số tự chọn: ĐT-1801
  • Sinh viên: Đinh Văn Tuấn
    Giáo viên hướng dẫn:ThS.KTS Trần Quốc Việt
    Đại học Xây dựng Hà Nội