LoaThanh2017_Ba_03

SV: Nguyễn Văn Trung – Đại học Kiến trúc TPHCM
GV: KTS Trần Đình Nam