LoaThanh2017_Nhi_18

SV: Lê Thị Thùy Linh – Đại học Kiến trúc Hà Nội
GV: Ths.KTS Phạm Việt Hải