LoaThanh2017_Nhi_17

SV: Trần Văn Hiếu, Vũ Tiến Công – Đại học Kiến trúc Hà Nội
GV: TS.KTS Trần Nhật Kiên