• Tên đồ án tốt nghiệp:
    Thiết kế đô thị khu vực Cửa Bé – Nha Trang 
    ĐT-0165Mã số tự chọn: ĐT-0165
  • Sinh viên:Điểm Thanh Thiện
    Giáo viên hướng dẫn: ThS.KTS Nguyễn Thị Minh Nguyệt
    ĐH Kiến trúc TPHCM