• Tên đồ án tốt nghiệp:
    Trung tâm cai nghiện game 
    Mã số: PT-0809
  • Sinh viên: Nguyễn Phương Thanh
    Giáo viên hướng dẫn: KTS. Hoàng Thúc Hào
    ĐH Xây Dựng