LoaThanh2017_Ba_06

SV: Nguyễn Thị Mỹ – Đại học Bách khoa Đà Nẵng
GV: Ths.KTS Nguyễn Anh Tuấn