• Tên đồ án tốt nghiệp:
    Viện nghiên cứu Sinh Hóa trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
    No Name 36Mã số tự chọn:
  • Sinh viên: Nguyễn Thanh Mai
    Giáo viên hướng dẫn: ThS.KTS Hồ Đình Chiêu, ThS.KTS Nguyễn Ngọc Sơn
    ĐH Kiến trúc TPHCM